Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว หัวข้อนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ แบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วเท่านั้น

หมายเหตุ
ขั้นตอนจะอ้างอิงจากสถานการณ์ที่คุณต้องการติดตั้งชุดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองตัว ขั้นตอนจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนของชุดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วแปดตัว

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนใหม่ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งชุดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
3.5-inch-drive backplane installation

 1. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน
 2. จัดแนวแบ็คเพลนให้ตรงกับตัวเครื่อง และวางลงในตัวเครื่อง จากนั้น ดันแบ็คเพลนให้เข้าที่โดยให้เอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อย
 3. หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอเกี่ยวทั้งสี่ชุดบนตัวเครื่องลอดผ่านรูที่สอดคล้องกันในชุดแบ็คเพลน จากนั้น เลื่อนชุดแบ็คเพลนตัวใหม่ตามภาพจนกว่าจะยึดเข้าที่
 4. ติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์ตามประเภทของแบ็คเพลนที่ติดตั้ง ป้ายช่องใส่ไดรฟ์มาพร้อมกับแบ็คเพลนของไดรฟ์ที่รองรับแต่ละชนิด:
  • 0–7

   ติดป้ายนี้ที่ตัวเครื่อง หากติดตั้งแบ็คเพลน 8 ช่องไว้

  • 0–11

   ติดป้ายนี้ที่ตัวเครื่อง หากติดตั้งแบ็คเพลน 12 ช่องไว้

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งสำหรับการติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์บนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน 12 ช่อง ติดตั้งอยู่ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมือนกันกับการติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์บนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน 8 ช่อง ติดตั้งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ป้ายนี้ช่วยให้คุณระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของไดรฟ์ในระหว่างการระบุปัญหา
  รูปที่ 2. ป้ายช่องใส่ไดรฟ์สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน 12 ช่องไว้
  Drive bay label for server models with a 12-bay backplane

เมื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วแล้ว ให้เชื่อมต่อสายเข้ากับแผงระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสาย โปรดดู การเดินสายภายใน