Skip to main content

แบ็คเพลทสำหรับไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายภายในสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

รูปที่ 1. การเดินสายเคเบิลสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว
Cable routing for server models with four 3.5-inch simple-swap drives

ส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap มาพร้อมกับสายไฟและสายสัญญาณ SATA
จากไปยัง
1 สายไฟของส่วนประกอบแบ็คเพลทขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณ SATA ของส่วนประกอบแบ็คเพลทขั้วต่อ SATA 0-3 บนแผงระบบ