Skip to main content

I/O ด้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสาย I/O ด้านหน้า

การเดินสาย I/O ด้านหน้า

หมายเหตุ

ภาพประกอบแสดงรูปแบบการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง ตำแหน่งของขั้วต่อที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันไปตามรุ่น สำหรับตำแหน่งโดยละเอียดของส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าสำหรับแต่ละรุ่น โปรดดู มุมมองด้านหน้า

รูปที่ 1. การเดินสาย I/O ด้านหน้า
Cable routing for FIO

จากไปยัง
1 สาย VGAขั้วต่อ VGA บนแผงระบบ
2 สายหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก LCDขั้วต่อ LCD EXT บนแผงระบบ
3 สาย USBขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนแผงระบบ
4 สายแผงการวินิจฉัยด้านหน้าขั้วต่อ FIO บนแผงระบบ