Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ EDSF

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุไดรฟ์ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  หมายเหตุ

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งไดรฟ์เป็นไปตาม กฎทางเทคนิคสำหรับไดรฟ์

 2. ติดตั้งไดรฟ์ EDSFF
  รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF drive installation

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิด เลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าจะยึดเข้าที่
  2. ปิดที่จับถาดไดรฟ์เพื่อล็อคไดรฟ์เข้าที่
 3. ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์ EDSFF เพิ่มเติมต่อไป หากจำเป็น
 4. ติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  รูปที่ 2. การติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF drive cage cover installation

  1. ติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF ให้เข้าที่
  2. ปิดที่จับตัวครอบไดรฟ์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งฝานิรภัยกลับเข้าที่ หากมีการถอดออก ดู ติดตั้งฝานิรภัย

 2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager