Skip to main content

ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

  • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากแผงระบบ สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกและข้อมูลการเดินสาย โปรดดู ส่วนประกอบของแผงระบบ และ สวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  3. เลื่อนสวิตช์ป้องกันการบุกรุกตามภาพเพื่อถอดออก
    รูปที่ 1. การถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
    Intrusion switch removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนสวิตช์ป้องกันการบุกรุกอันเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง