Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

หมายเหตุ
แบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเฉพาะ

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว
  3. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ สำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม. จากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากแบ็คเพลน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายเคเบิลของชุดแบ็คเพลน โปรดดู แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.
  4. ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (หากมี) ออกจากตัวเครื่องด้านหลัง ดู ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง
 2. ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านบน
  รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านบน)
  7mm drive backplane removal (top)

  1. ถอดสกรูสองตัวตามภาพ
  2. ยกแบ็คเพลนขึ้นในแนวตั้ง และวางไว้ข้างๆ
 3. ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านล่าง
  รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านล่าง)
  7mm drive backplane removal (bottom)

  1. ถอดสกรูตามภาพ
  2. ถอดแบ็คเพลนในแนวนอนออกจากตัวครอบตามภาพ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนชุดแบ็คเพลนชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง