Skip to main content

ยืนยันสถานะทางกายภาพ

ก่อนที่คุณจะสามารถยืนยันสถานะทางกายภาพได้ สถานะทางกายภาพต้องถูกเปิดใช้งาน ตามค่าเริ่มต้น นโยบายสถานะทางกายภาพจะเปิดใช้งานโดยมีระยะเวลาการหมดเวลาที่ 30 นาที

หากเปิดใช้งานนโยบายสถานะทางกายภาพแล้ว คุณจะสามารถยืนยันสถานะทางกายภาพได้ผ่าน Lenovo XClarity Controller หรือผ่านจัมเปอร์ของฮาร์ดแวร์บนแผงระบบ
หมายเหตุ
หากนโยบายสถานะทางกายภาพถูกปิดใช้งาน:
  1. ตั้งค่า Physical Presence Jumper ของฮาร์ดแวร์บนแผงระบบเพื่อยืนยันสถานะทางกายภาพ

  2. เปิดใช้งานนโยบายสถานะทางกายภาพโดยใช้ F1 (การตั้งค่า UEFI) หรือ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

ยืนยันสถานะทางกายภาพผ่าน Lenovo XClarity Controller

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในการยืนยันสถานะทางกายภาพผ่าน Lenovo XClarity Controller:
  1. เข้าสู่อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ Lenovo XClarity Controller ดู:

    เว็บอินเทอร์เฟซ XClarity Controller
  2. คลิก BMC Configuration > Security และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Physical Presence เป็น assert

ยืนยันสถานะทางกายภาพผ่านฮาร์ดแวร์

คุณยังสามารถยืนยันสถานะทางกายภาพของฮาร์ดแวร์ผ่านการใช้จัมเปอร์บนแผงระบบได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันสถานะทางกายภาพของฮาร์ดแวร์ผ่านการใช้จัมเปอร์ โปรดดู: จัมเปอร์บนแผงระบบ