Skip to main content

ติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวพร้อมกับชุดอัพเกรด GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียว และชุดอัพเกรด GPU

หมายเหตุ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์มแฟคเตอร์ของ GPU โปรดดู ข้อมูลจำเพาะของ GPU

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีอะแดปเตอร์ RAID ติดตั้งอยู่ในช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ หากคุณต้องการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวเพื่ออัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณต้องใช้ชุดอัพเกรด GPU นี้ ชุดอัพเกรด GPU ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:
  • โครงยึดแบบต่ำสำหรับอะแดปเตอร์ RAID 930-8i หรือ 930-16i (หมายเลขชิ้นส่วนบนป้ายโครงยึด: SB47A19064)

  • โครงยึดแบบต่ำสำหรับอะแดปเตอร์ RAID 730-8i (หมายเลขชิ้นส่วนบนป้ายโครงยึด: SB47A19108)

  • โครงยึดแบบต่ำสำหรับอะแดปเตอร์ RAID 530-8i, 430-8i หรือ 430-16i (หมายเลขชิ้นส่วนบนป้ายโครงยึด: SB47A19050)

  • สกรูสองตัว

  • สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ของ ThinkSystem

  • สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 10x ของ ThinkSystem

 • สามารถติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวได้ในช่องเสียบ PCIe 2 แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวเท่านั้น

ก่อนการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวกับชุดอัพเกรด GPU ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุ GPU ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำ GPU ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

เมื่อต้องการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียว และชุดอัพเกรด GPU ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ RAID
  RAID adapter removal

  1. เลื่อนสลักด้านซ้ายไปยังตำแหน่งปลดล็อค

  2. ดันสลักด้านขวาค้างไว้ไปยังทิศทางตามภาพ

  3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ RAID และค่อยๆ ถอดออกจากช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ

 2. เลือกโครงยึดแบบต่ำที่สอดคล้องกันสำหรับอะแดปเตอร์ RAID และติดตั้งโครงยึดกับอะแดปเตอร์ RAID ด้วยสกรูสองตัวที่ให้มาในชุดอัพเกรด GPU นี้
  รูปที่ 2. การติดตั้งโครงยึดแบบต่ำกับอะแดปเตอร์ RAID
  Installing the low-profile bracket to the RAID adapter
 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในช่องเสียบ PCIe 1 แล้วติดตั้ง GPU ในช่อง PCIe 2 แบบความสูงปกติ ความยาวครึ่งหนึ่ง โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก
 4. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ RAID กับแบ็คเพลนโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ช่อง ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณ SAS บนเซิร์ฟเวอร์กับอะแดปเตอร์ RAID

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง ให้ถอดสายสัญญาณ SAS เก่าออกจากแบ็คเพลน และใช้สายเคเบิลขนาด 2.5 นิ้ว 8x ในชุดอัพเกรด GPU นี้เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ RAID กับแบ็คเพลน

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบช่อง ให้ถอดสายสัญญาณ SAS เก่าออกจากแบ็คเพลน และใช้สายเคเบิลขนาด 2.5 นิ้ว 10x ในชุดอัพเกรด GPU นี้เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ RAID กับแบ็คเพลน

  ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวได้ที่ การเดินสายภายใน