Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ก่อนการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

หากต้องการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ค่อยๆ กดแถบบนส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังค้างไว้ตามภาพ และถอดแผ่นกั้นลมออกจากส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลม
  Air baffle removal

 2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ SAS กับขั้วต่อ 1 บนแบ็คเพลนด้านหลัง และเชื่อมสายไฟกับขั้วต่อ 2 บนแบ็คเพลนด้านหลัง
  รูปที่ 2. ขั้วต่อของแบ็คเพลนด้านหลัง
  Rear backplane connectors

 3. ติดตั้งแผ่นกั้นลมเข้าไปในส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ตามภาพ
  รูปที่ 3. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
  Air baffle installation

 4. จัดแนวหมุดสามตัวบนส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังให้ตรงกับรูและช่องในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังลงในตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
  รูปที่ 4. การติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง
  Rear hot-swap drive assembly installation

 5. เชื่อมต่อสายสัญญาณ SAS เข้ากับอะแดปเตอร์ RAID แล้วเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแผงระบบ ดูการเดินสายภายใน

หลังจากติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังแล้ว ให้ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap