Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

หมายเหตุ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งอะแดปเตอร์ Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1-port PCIe กับชุดอุปกรณ์เสริม ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe บนส่วนประกอบตัวยก ให้ดูเอกสารฉบับล่าสุดที่

 • อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต PCIe Refresh (V2) ของ ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 แบบ 4 พอร์ตต้องใช้โครงยึดความสูงปกติและต้องติดตั้งในช่องเสียบความสูงปกติ

 • รองรับอะแดปเตอร์ ThinkSystem Xilinx Alveo U50 Data Center Accelerator เฉพาะเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดต่อไปนี้เท่านั้น:
  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว หรือไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัวเท่านั้น

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU หนึ่งตัว รองรับอะแดปเตอร์เพียงตัวเดียว และต้องติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 1

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU สองตัว รองรับอะแดปเตอร์สูงสุดสองตัว และต้องติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 1 และ 3

  • TDP ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับสูงสุดคือ 165 วัตต์

  • อุณหภูมิการทำงานสูงสุดอยู่ที่ 30°C

  • พัดลมไม่มีการทำงานล้มเหลว

ก่อนเริ่มต้นติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก:
 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 2. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบตัวยกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบตัวยกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 3. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่ถูกต้องสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับ โปรดดู มุมมองด้านหลัง.

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมกับการกำหนดค่าส่วนประกอบตัวยกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
รูปที่ 1. การกำหนดค่า 1
Riser assembly configuration 1

หมายเหตุ
ส่วนประกอบตัวยก 2 อาจไม่มีให้ใช้งานในบางรุ่น
รูปที่ 2. การกำหนดค่า 2
Riser assembly configuration 2

รูปที่ 3. การกำหนดค่า 3
Riser assembly configuration 3

หมายเหตุ
ส่วนประกอบตัวยก 2 อาจไม่มีให้ใช้งานในบางรุ่น

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในส่วนประกอบตัวยก
  ตารางที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  รูปที่ 4. ส่วนประกอบตัวยก 1 (LP+LP)
  Install PCIe adapters into riser 1 assembly with two LP slots

  รูปที่ 5. ส่วนประกอบตัวยก 1 (LP+FHHL)
  Install PCIe adapters into riser 1 assembly with one LP slot and one FHHL slot

  รูปที่ 6. ส่วนประกอบตัวยก 2 (LP)
  Install a PCIe adapter into riser 2 assembly with only one slot

 2. เชื่อมต่อสายกับอะแดปเตอร์ PCIe ในส่วนประกอบตัวยก โปรดดู การเดินสายภายใน
 3. วางส่วนประกอบตัวยกบนตัวเครื่อง จัดแนวหมุดสองตัวบนโครงยึดให้ตรงกับรูสองรูในตัวเครื่อง และจัดแนวการ์ด Riser ให้ตรงกับช่องเสียบ Riser บนแผงระบบ แล้วกดส่วนประกอบตัวยกอย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน
  รูปที่ 7. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly installation