Skip to main content

เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับขั้วต่อและสวิตช์ที่มีอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเค้าโครงของส่วนประกอบแผงระบบที่มี โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT, แผง I/O ระบบ, แผงโปรเซสเซอร์, แผงพัดลม และแผง PIB
รูปที่ 1. เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ
System-board-assembly layout

1 แผง I/O ระบบ2 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
3 แผงโปรเซสเซอร์4 แผงพัดลม
5 แผง PIB