Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components

1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนกลาง2 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหลัง
3 ช่องเสียบตัวยก 24 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า
5 ขั้วต่ออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.06 ช่องเสียบ ตัวยก 1
7 ขั้วต่อแผงด้านหน้า8 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของ DIMM 1-16
9 ขั้วต่อ PCIe 610 ขั้วต่อ PCIe 5
11 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า12 ขั้วต่อ Sideband ของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 17)
13 ขั้วต่อ PCIe 814 ขั้วต่อ PCIe 4
15 ขั้วต่อพัดลม 716 ขั้วต่อ PCIe 7
17 ขั้วต่อ Sideband ของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 12)18 ขั้วต่อพัดลม 6
19 ขั้วต่อไฟฟ้าของ CPU (เชื่อมต่อกับ 37)20 ขั้วต่อพัดลม 5
21 ขั้วต่อ PCIe 322 ขั้วต่อ PCIe 2
23 ขั้วต่อพัดลม 424 ขั้วต่อพัดลม 3
25 ขั้วต่อพัดลม 226 ขั้วต่อพัดลม 1
27 ขั้วต่อไฟฟ้าของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 36)28 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของพัดลม 1-7
29 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 2 (เชื่อมต่อกับ 38)30 ขั้วต่อ PCIe 1
31 ขั้วต่อ PCIe 932 ขั้วต่อไฟฟ้าของตัวยกภายใน
33 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้า34 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1 (สำรอง)
35 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 3 (สำรอง)36 ขั้วต่อไฟฟ้าของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 27)
37 ขั้วต่อไฟฟ้าของ CPU (เชื่อมต่อกับ 19)38 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 2 (เชื่อมต่อกับ 29)
39 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 1 (เชื่อมต่อกับ 43)40 ขั้วต่อ Sideband ของ PIB (เชื่อมต่อกับ 44)
41 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2 (สำรอง)42 ขั้วต่อ Sideband ของ M.2
43 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 1 (เชื่อมต่อกับ 39)44 ขั้วต่อ Sideband ของ PIB (เชื่อมต่อกับ 40)
45 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก46 แบตเตอรี่ CMOS (Cr2032)
หมายเหตุ