Skip to main content

การเปลี่ยนโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (เฉพาะช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ และติดตั้ง L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune)

สำคัญ
  • งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโมดูล L2AM (โมดูลระบายความร้อนแบบลูปปิด) คุณต้องติดตั้งที่จับก่อน หากต้องการติดตั้งหรือถอดแผงโปรเซสเซอร์, แผง I/O และโปรเซสเซอร์ อย่างไรก็ดี ขณะเปลี่ยนโมดูล L2AM ตัวเก่าเป็นโมดูลตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่จับเนื่องจากโมดูล L2AM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว

  • ส่วนนี้ใช้สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune) หากต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน โปรดดูที่ การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)