Skip to main content

มุมมองด้านหลัง

มุมมองด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สามช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติ 3 ตัว
Rear view of server model with three PCIe slots

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
3 ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 24 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)
5 แหล่งจ่ายไฟ 16 ปุ่ม NMI
7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)8 ขั้วต่อ VGA
9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 2. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติหนึ่งตัว, อะแดปเตอร์ PCIe สูงเต็มที่หนึ่งตัว และแผงครอบหนึ่งตัว
Rear view of server model with two PCIe slots

ตารางที่ 2. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)4 แหล่งจ่ายไฟ 1
5 ปุ่ม NMI6 ขั้วต่อ VGA
7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน) 
รูปที่ 3. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติ 2 ตัว
Rear view of server model with two PCIe slots

ตารางที่ 3. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 2
3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)4 แหล่งจ่ายไฟ 1
5 ปุ่ม NMI6 ขั้วต่อ VGA
7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน) 
รูปที่ 4. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติหนึ่งตัว, แผงครอบหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ PCIe สูงเต็มที่หนึ่งตัว
Rear view of server model with two PCIe slots

ตารางที่ 4. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 2
3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)4 แหล่งจ่ายไฟ 1
5 ปุ่ม NMI6 ขั้วต่อ VGA
7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap สองช่อง และช่อง PCIe หนึ่งช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

Rear view of server model with two 2.5'' hot-swap rear drive bays and one PCIe slot

ตารางที่ 5. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว (2)
3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)4 แหล่งจ่ายไฟ 1
5 ปุ่ม NMI6 ขั้วต่อ VGA
7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe สองช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ขนาด 7 มม. สองช่อง และช่องเสียบ PCIe สองช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

Rear view of server model with two 7mm hot-swap rear drive bays and two PCIe slots

ตารางที่ 6. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
3 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. (2)4 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)
5 แหล่งจ่ายไฟ 16 ปุ่ม NMI
7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)8 ขั้วต่อ VGA
9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ขนาด 7 มม. สองช่อง และช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

Rear view of server model with two 7mm hot-swap rear drive bays and two PCIe slots

ตารางที่ 7. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. (2)
3 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)4 แหล่งจ่ายไฟ 1
5 ปุ่ม NMI6 ขั้วต่อ VGA
7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง และโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง และโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

Rear view of server model with two PCIe slots and a direct water cooling module

ตารางที่ 8. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ตัวยึดสาย
3 สายทางเข้า4 สายทางออก
5 ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 26 แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)
7 แหล่งจ่ายไฟ 18 ปุ่ม NMI
9 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)10 ขั้วต่อ VGA
11 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller12 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนโมดูล OCP (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

โมดูล OCP 3.0

รูปที่ 5. โมดูล OCP (ขั้วต่อสองตัว)
OCP module (two connectors)
รูปที่ 6. โมดูล OCP (ขั้วต่อสี่ตัว)
OCP module (four connectors)
  • โมดูล OCP มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

  • ตามค่าเริ่มต้น ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตชุดใดชุดหนึ่งบนโมดูล OCP สามารถทำหน้าที่เป็นขั้วต่อการจัดการโดยใช้ความจุในการจัดการที่ใช้ร่วมกันได้ด้วย

โมดูล OCP มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ขั้วต่อบนโมดูล OCP สามารถทำงานเป็นขั้วต่อการจัดการแบบใช้ร่วมกันได้

ไดรฟ์แบบ Hot-swap และช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์

ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน (เช่น หน้าจอสีน้ำเงินของ Windows) และทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

ช่อง PCIe

ช่องเสียบ PCIe อยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับช่องเสียบ PCIe สูงสุดสามช่องบนส่วนประกอบตัวยก 1 และ 2

ชุดแหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย

ขั้วต่อ USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)

ขั้วต่อ USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) เป็นอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อโดยตรง (DCI) สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ USB ได้ เช่น คีย์บอร์ด USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

ขั้วต่อ VGA

ขั้วต่อ VGA ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

พอร์ตการจัดการระบบ XCC

พอร์ตการจัดการระบบ XCC สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC)