Skip to main content

ตัวระบายความร้อน

  • ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 1U

  • ตัวระบายความร้อนอลูมิเนียม 1U

  • ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง (รูปตัว T) 1U

    หมายเหตุ
    ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง รวมถึงตัวระบายความร้อนดาวเทียม 2 ตัวที่เชื่อมต่อกับตัวระบายความร้อนหลักผ่านท่อทองแดงของเหลว