Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ส่วนนี้แสดงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

หมายเหตุ

สำหรับกฎทางเทคนิคของแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู กฎทางเทคนิค