Skip to main content

การเดินสายแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด M.2 (ไฟและสัญญาณ)

สามารถติดตั้งไดรฟ์ M.2 บนตัวเครื่อง (สถานการณ์ที่ 1) หรือช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว (สถานการณ์ที่ 2) ภาพต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อในสถานการณ์ที่ 1 การเชื่อมต่อสายจะเหมือนกันสำหรับสถานการณ์อื่นๆ

รูปที่ 1. M.2 cable routing
Cable routing for M.2 drives

จากไปยัง
1 สายไฟขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณ M.2
  • ขั้วต่อ PCIe 1 หรือ 4 บนแผงระบบ (เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว)หมายเหตุ

  • ขั้วต่อ PCIe 1 บนแผงระบบ (เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

หมายเหตุ
เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว สายสัญญาณ M.2 จะต้องเชื่อมต่อกับขั้วต่อ PCIe 4 เฉพาะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าด้วยหนึ่งในแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าต่อไปนี้:
  • 10 x 2.5'' (10 AnyBay)

  • 10 x 2.5'' (10 NVMe)

  • 10 x 2.5'' (8 AnyBay + 2 NVMe)