Skip to main content

แบ็คเพลนตัวขยาย 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับการกำหนดค่าที่มีแบ็คเพลนตัวขยาย 12 x AnyBay ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูที่ แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ: