Skip to main content

ขั้วต่อ I/O ด้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับขั้วต่อ I/O ด้านหน้า รวมถึงขั้วต่อ VGA, ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก, ขั้วต่อแผงตัวดำเนินการด้านหน้า และขั้วต่อ USB ด้านหน้า

ขั้วต่อ I/O ด้านหน้าบนสลักตู้แร็ค

หมายเหตุ

เมื่อเดินสายจากสลักตู้แร็ค ให้ตรวจสอบว่าสายถูกยึดเข้ากับโครงด้านบนของตัวยึดสายแล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดู ติดตั้งสลักตู้แร็ค

รูปที่ 1. การเดินสายขั้วต่อ I/O ด้านหน้า (สลักตู้แร็ค)
Front I/O connector cable routing (rack latches)

จากไปยัง
1 สาย VGA บนสลักแร็คด้านซ้ายขั้วต่อ VGA บนแผงระบบ
2 สายการวินิจฉัยภายนอกบนสลักแร็คด้านซ้ายขั้วต่อ LCD ภายนอกบนแผงระบบ
3 USB ด้านหน้าและแผงด้านหน้าบนสลักแร็คด้านขวาI/O ด้านหน้าและขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนแผงระบบ

ขั้วต่อ I/O ด้านหน้าบนช่องใส่สื่อด้านหน้า

ภาพประกอบแสดงการเดินสายสำหรับแผงตัวดำเนินการด้านหน้าและขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนช่องใส่สื่อ

รูปที่ 2. การเดินสายขั้วต่อ I/O ด้านหน้า (ช่องใส่สื่อ)
Front I/O connector cable routing (media bay)

จากไปยัง
1 สายแผงตัวดำเนินการด้านหน้าขั้วต่อ I/O ด้านหน้าบนแผงระบบ
2 สาย USB ด้านหน้าขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนแผงระบบ