Skip to main content

ไดรฟ์ M.2

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ M.2

ตําแหน่งของโมดูล M.2 1 จะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

ตารางที่ 1. ตำแหน่งโมดูล M.2
รูปที่ 1. บนแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
รูปที่ 2. บนแผ่นกั้นลม GPU
รูปที่ 3. บนตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง
รูปที่ 4. บนตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อสายโมดูล M.2 บนแผ่นกั้นลม ซึ่งโมดูล M.2 บนตำแหน่งอื่นๆ จะเหมือนกัน

รูปที่ 5. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ M.2
Cable routing for M.2 drives

จากไปยัง
1 สายไฟ M.2ขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณ M.2ขั้วต่อสายสัญญาณ M.2 บนแผงระบบ