Skip to main content

แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ก่อนเริ่ม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการถอดชิ้นส่วนด้านล่างออกก่อนที่จะเริ่มทำการเดินสายสําหรับแบ็คเพลนด้านหน้า

การเชื่อมต่อสายไฟ

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว ตามภาพประกอบ

 • แบ็คเพลนไดรฟ์ 8 x SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว

  รูปที่ 1. การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ 8 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ชุด

  การเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าที่ปรากฏด้านล่างจะเหมือนกัน

  • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

  • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

  • แบ็คเพลนไดรฟ์ตัวขยาย 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5

  • แบ็คเพลนไดรฟ์ตัวขยาย 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

  รูปที่ 2. การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ชุด

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

โปรดดูหัวข้อเฉพาะสําหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับแบ็คเพลนที่คุณได้ติดตั้งไว้