Skip to main content

การเปลี่ยนสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งสลักตู้แร็ค

หมายเหตุ
สลักแร็คฝั่งซ้ายอาจประกอบเข้ากับส่วนขั้วต่อ VGA และสลักแร็คฝั่งขวาอาจประกอบเข้ากับโมดูล I/O ด้านหน้า ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์