Skip to main content

การเปลี่ยนโครงยึดผนังด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง

โครงยึดผนังด้านหลังจะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าด้านหลังเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อนี้ใช้โครงยึด A1, B1 และ C1 เป็นตัวอย่างในภาพประกอบการเปลี่ยนชิ้นส่วน ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับโครงยึด B2 และ C2

เมทริกซ์โครงยึดผนังด้านหลัง

การกำหนดค่าด้านหลังเซิร์ฟเวอร์โครงยึดผนังด้านหลังที่ต้องใช้
การกำหนดค่าที่มีช่องเสียบ PCIe 8 ช่องเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 3 ชุด:

โครงยึดผนังด้านหลัง A1 ทางด้านซ้ายโครงยึดผนังด้านหลัง B1 ตรงกลางโครงยึดผนังด้านหลัง C1 ทางด้านขวาการกำหนดค่าที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัวเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 3 ชุด:

โครงยึดผนังด้านหลัง A1 ทางด้านซ้ายโครงยึดผนังด้านหลัง B1 ตรงกลางโครงยึดผนังด้านหลัง C2 ทางด้านขวาการกำหนดค่าที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ตัวเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 2 ชุด:

โครงยึดผนังด้านหลัง A1 ทางด้านซ้ายโครงยึดผนังด้านหลัง B1 ตรงกลาง 
การกำหนดค่าที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัวเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 1 ชุด:

โครงยึดผนังด้านหลัง A1 ทางด้านซ้ายโครงยึดผนังด้านหลัง B2 ตรงกลาง 
การกำหนดค่าที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง