Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง + NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง (NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว)

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง และแบ็คเพลน NVMe ตรงกลาง ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว