Skip to main content

แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว

ก่อนเริ่ม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการถอดชิ้นส่วนด้านล่างออกก่อนที่จะเริ่มทำการเดินสายสําหรับแบ็คเพลนด้านหน้า

การเชื่อมต่อสายไฟ

เซิร์ฟเวอร์รองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วดังต่อไปนี้:
  • แบ็คเพลน 8 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

  • แบ็คเพลน 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

  • แบ็คเพลน 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

  • แบ็คเพลนตัวขยาย 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

สำหรับขั้วต่ออื่นๆ บนแบ็คเพลนไดรฟ์แต่ละตัว โปรดดู ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายไฟสำหรับแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 8 ช่อง และแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง
Power cable connections for the 8 x 3.5-inch SAS/SATA backplane and 12 x 3.5-inch SAS/SATA expander backplane
รูปที่ 2. การเชื่อมต่อสายไฟสําหรับแบ็คเพลน SAS/SATA/AnyBay/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง
Power cable connections for the 12 x 3.5-inch SAS/SATA/AnyBay backplanes
จากไปยังจากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนแบ็คเพลน 1ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 11 ขั้วต่อไฟฟ้า 1 บนแบ็คเพลนขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1
  2 ขั้วต่อไฟฟ้า 2 บนแบ็คเพลนขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 2
หมายเหตุ
หาก Supercap Holder ที่ติดตั้งระหว่างแบ็คเพลนด้านหน้าและส่วนประกอบแผงระบบ ให้เชื่อมต่อสายไฟดังนี้:
  • เชื่อมต่อขั้วต่อไฟฟ้า 1 บนแบ็คเพลนกับขั้วต่อไฟฟ้าแบ็คเพลน 2 บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • (สำหรับแบ็คเพลนที่มีขั้วต่อไฟฟ้าสองตัว) เชื่อมต่อขั้วต่อไฟฟ้า 2 บนแบ็คเพลนกับขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 3 บนส่วนประกอบแผงระบบ

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

โปรดดูหัวข้อเฉพาะสําหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับแบ็คเพลนที่คุณได้ติดตั้งไว้