Skip to main content

แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว

ก่อนเริ่ม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการถอดชิ้นส่วนด้านล่างออกก่อนที่จะเริ่มทำการเดินสายสําหรับแบ็คเพลนด้านหน้า

การเชื่อมต่อสายไฟ

เซิร์ฟเวอร์รองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วดังต่อไปนี้:
  • แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

  • แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง (ใช้แทนแบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่องเมื่อเดินสายเฉพาะขั้วต่อ NVMe บนแบ็คเพลนเท่านั้นด้วย)

  • แบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง

สำหรับขั้วต่ออื่นๆ บนแบ็คเพลนไดรฟ์แต่ละตัว โปรดดู ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายไฟสําหรับแบ็คเพลน SAS/SATA/AnyBay/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง
Power cable connections for the 8 x 2.5-inch drive backplanes
รูปที่ 2. การเชื่อมต่อสายไฟสำหรับแบ็คเพลนตัวขยายขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง
Power cable connections for the 24 x 2.5-inch expander backplanes
จากไปยังจากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนแบ็คเพลน 1ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 11 ขั้วต่อไฟฟ้า 1 บนแบ็คเพลนขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1
2 ขั้วต่อไฟฟ้าบนแบ็คเพลน 2ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 22 ขั้วต่อไฟฟ้า 2 บนแบ็คเพลนขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 2
3 ขั้วต่อไฟฟ้าบนแบ็คเพลน 3ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 3  

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

โปรดดูหัวข้อเฉพาะสําหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับแบ็คเพลนที่คุณได้ติดตั้งไว้