Skip to main content

แบ็คเพลน 8 x SAS/SATA หนึ่งชุด และแบ็คเพลน 8 x AnyBay สองชุด

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งตัว และแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูที่ แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

อะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA + อะแดปเตอร์ 16i Trimode RAID

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายไปยังอะแดปเตอร์ 8i หนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ Trimode 16i หนึ่งตัว
Cable routing to 8i adapter and Trimode 16i adapter

จากไปยัง
1 แบ็คเพลน 1: SASอะแดปเตอร์ 8i
  • C0

2 แบ็คเพลน 2: SASอะแดปเตอร์ 16i
  • C0

3 แบ็คเพลน 3: SAS
  • C1