Skip to main content

แยกชิ้นส่วนประกอบแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบแผงระบบก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ส่วนประกอบแผงระบบมีแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์ ก่อนรีไซเคิลอุปกรณ์แต่ละชุด คุณต้องแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบแผงระบบ

ขั้นตอน

 1. ถอด โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ออกจากแผง I/O ระบบ ดู ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
 2. ถอดส่วนประกอบแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์ และแยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์ ดู ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์
 3. ถอดสกรูออกตามภาพจากแผงโปรเซสเซอร์
  รูปที่ 1. การถอดสกรูออกจากแผงโปรเซสเซอร์

  Removing screws from the processor board

  สกรูจำนวนเครื่องมือ
  1 1ไขควงหกเหลี่ยม PH2
  2 5ไขควงหกเหลี่ยม PH2
  3 4ประแจหกเหลี่ยม
  4 1ไขควงหกเหลี่ยม PH2
 4. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  • 1 โครงยึดผนังสำหรับสาย

  • 2 แผงกั้นลม PSU: แผงกั้นลม PSU มีในบางรุ่น

  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบออกจากแผงโปรเซสเซอร์

  Removing components from the processor board
 5. แยกแผงโปรเซสเซอร์ออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ
  รูปที่ 3. การแยกแผงโปรเซสเซอร์ออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ
  Separating the processor board from the supporting sheet metal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบแผงระบบแล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น