Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว หัวข้อนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ แบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วเท่านั้น

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สามประเภท ได้แก่ แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง (ช่องใส่ไดรฟ์ SATA/SAS แปดช่อง), แบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง (ช่องใส่ไดรฟ์ SATA/SAS สี่ช่อง และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe สี่ช่อง) และแบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง ตำแหน่งการติดตั้งแบ็คเพลนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของแบ็คเพลน
 • แบ็คเพลนหนึ่งชุด

  ติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง หรือแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 เสมอ

 • แบ็คเพลนสองชุด

  • แบ็คเพลน SATA/SAS ช่องใส่ 8 สองชุด, แบ็คเพลน AnyBay ช่องใส่ 8 สองชุด หรือแบ็คเพลน NVMe ช่องใส่ 8 สองชุด: ติดตั้งแบ็คเพลนสองชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 7 และช่องใส่ไดรฟ์ 8 - 15

  • แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง หนึ่งชุด และแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง หนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15

 • แบ็คเพลนสามชุด

  • แบ็คเพลน SATA/SAS ช่องใส่ 8 สามชุด, แบ็คเพลน AnyBay ช่องใส่ 8 สามชุด หรือแบ็คเพลน NVMe ช่องใส่ 8 สามชุด: ติดตั้งแบ็คเพลนสามชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 7, ช่องใส่ไดรฟ์ 8 - 15 และช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 23

  • แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง สองชุด และแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง หนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง สองชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15 และช่องใส่ไดรฟ์ 16–23

  • แบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง สองชุด และแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง หนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง สองชุด ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และช่องใส่ไดรฟ์ 8–15 และติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 16–23

  • แบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง สองชุด และแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง หนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง สองชุด ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 7 และช่องใส่ไดรฟ์ 8 - 15 และติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 23

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนใหม่ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งชุดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ขั้วต่อบนแบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเฉพาะ
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ระบุตำแหน่งของแบ็คเพลนที่จะติดตั้ง
 2. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน
 3. ใส่ด้านล่างของแบ็คเพลนลงในช่องที่ด้านล่างของตัวเครื่อง จากนั้น หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง จัดแนวรูของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง และกดแบ็คเพลนให้เข้าที่ แถบปลดจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch-drive backplane installation

 4. ติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์ตามประเภทของแบ็คเพลนที่ติดตั้ง ป้ายช่องใส่ไดรฟ์หลายป้ายมาพร้อมกับแบ็คเพลนของไดรฟ์ที่รองรับแต่ละชนิด:
  • 4–7

   ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 4–7 หากมีการติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7

  • 12–15

   ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 12–15 หากมีการติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15

  • 4–7 (NVMe)

   ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 4–7 หากมีการติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7

  • 12–15 (NVMe)

   ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 12–15 หากมีการติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15

  • 0-15 (NVMe)

   ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 15 หากมีการติดตั้งแบ็คเพลน NVMe ช่องใส่ 8 สองชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 15

  • 16-19 (NVMe)

   ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 19 หากมีการติดตั้งแบ็คเพลน NVMe ช่องใส่ 8 ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 19

  • 16-23 (NVMe)

   ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 23 หากมีการติดตั้งแบ็คเพลน NVMe ช่องใส่ 8 ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 23

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งสำหรับการติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์บนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง ติดตั้งอยู่ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมือนกันกับการติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์บนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ติดตั้งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ป้ายนี้ช่วยให้คุณระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของไดรฟ์ในระหว่างการระบุปัญหา
  รูปที่ 2. ป้ายช่องใส่ไดรฟ์สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องไว้
  Drive bay labels for server models with AnyBay 8-bay backplanes installed

เมื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วแล้ว ให้เชื่อมต่อสายเข้ากับแผงระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสาย โปรดดู การเดินสายภายใน