Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ LOM

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ LOM

ก่อนการติดตั้งอะแดปเตอร์ LOM:
 1. หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อมโครงยึดช่องเสียบอะแดปเตอร์ LOM ให้ใช้เครื่องมือถอดออกก่อน เก็บโครงยึดไว้ในกรณีที่คุณถอดอะแดปเตอร์ LOM และต้องใช้โครงยึดปิดในภายหลัง

  ข้อควรระวัง
  ใช้เครื่องมือเพื่อถอดโครงยึดช่องเสียบอะแดปเตอร์ LOM เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
 2. ยกแผ่นกั้นลมอะแดปเตอร์ LON ออกจากตัวเครื่อง

 3. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ LOM ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ LOM ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ LOM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ LOM
LOM adapter installation

 1. วางอะแดปเตอร์ LOM เข้ากับขั้วต่อตรงมุม
 2. หมุนอะแดปเตอร์ LOM ลง
 3. ดันอะแดปเตอร์ LOM ตามภาพ เพื่อเสียบเข้าขั้วต่อบนแผงระบบ
 4. ขันตะปูควงให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์ LOM
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดือยการต่อเชื่อมบนตัวเครื่องลงตรงตำแหน่งกับร่องของแผ่นกั้นลมอะแดปเตอร์ LOM แล้ว จากนั้นจับแถบ 1 แล้ววางแผ่นกั้นลมอะแดปเตอร์ LOM ลงในอะแดปเตอร์ LOM