Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบ

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ PCIe ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทนั้นๆ

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ PCIe และทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้

ก่อนจะติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบ:
 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 2. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่กับโครงยึดความสูงปกติ ให้เปลี่ยนโครงยึดแบบแบบสูงปกติเป็นโครงยึดแบบต่ำ โดยดำเนินการดังนี้:

  1. ถอดสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์ PCIe ออกอย่างระมัดระวัง แล้วถอดโครงยึดความสูงปกติออกจากอะแดปเตอร์ PCIe

  2. สังเกตการวางแนวและจัดแนวรูสกรูในโครงยึดแบบความกว้างครึ่งแผ่นกับรูที่สอดคล้องกันในอะแดปเตอร์ PCIe จากนั้น ขันสกรูเพื่อยึดโครงยึดกับอะแดปเตอร์ PCIe

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. จัดวางอะแดปเตอร์ PCIe ใกล้ช่องเสียบ PCIe จากนั้น ค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ PCIe ลงไปในช่องเสียบตรงๆ จนกว่าจะเข้าที่แน่นดี และโครงยึดถูกยึดโดยตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบ
  Installing a PCIe adapter on the system board

 2. หมุนสลักตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe ไปที่ตำแหน่งปิดเพื่อยึดอะแดปเตอร์ PCIe เข้าที่

หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบแล้ว ให้เชื่อมต่อสายกับอะแดปเตอร์ PCIe