Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap โดยเลื่อนลงในช่องใส่ไดรฟ์และปิดที่จับช่องใส่ไดรฟ์

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายประเภทของไดรฟ์ที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องคำนึงถึงขณะติดตั้งไดรฟ์และวางไดรฟ์บนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์รองรับประเภทของไดรฟ์ต่อไปนี้:
  • NVMe SSD

  • SAS/SATA SSD

  • SAS/SATA HDD

  สำหรับรายการอุปกรณ์ที่รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 • ช่องใส่ไดรฟ์จะมีตัวเลขกำกับไว้เพื่อระบุลำดับการติดตั้ง (เริ่มจากเลข “0”) ทำตามลำดับการติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ดู มุมมองด้านหน้า

 • คุณสามารถผสมไดรฟ์ที่แตกต่างกันทั้งประเภท ขนาด และความจุในหนึ่งระบบได้ แต่ผสมในหนึ่งอาร์เรย์ RAID ไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้ลำดับต่อไปนี้เมื่อติดตั้งไดรฟ์:
  • ลำดับประเภทไดรฟ์: NVMe SSD, SAS SSD, SATA SSD, SAS HDD, SATA HDD

  • ลำดับขนาดไดรฟ์: 2.5 นิ้ว, 3.5 นิ้ว

  • ลำดับความจุไดรฟ์: ความจุต่ำสุดก่อน

 • ไดรฟ์ในอาร์เรย์ RAID เดียวต้องเหมือนกันทั้งประเภท ขนาด และความจุ

 • เซิร์ฟเวอร์บางรุ่นรองรับไดรฟ์ NVMe และช่องใส่สำหรับติดตั้งไดรฟ์ NVMe อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนี้

  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ช่องสำหรับติดตั้งไดรฟ์ NVMe
  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้วไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุดสี่ตัวในช่องใส่ 4 - 7
  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว สองชุดไดรฟ์ NVMe สูงสุดแปดตัวในช่องใส่ 4 - 7 และช่องใส่ 12 - 15
  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สองชุดไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุด 16 ตัวในช่องใส่ 0 - 15
  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว สามชุดไดรฟ์ NVMe สูงสุดสิบสองตัวในช่องใส่ 4 - 7, ช่องใส่ 12 - 15 และช่องใส่ 20 - 23
  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สามชุดไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุด 24 ตัวในช่องใส่ 0 - 23
  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้วไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุดสี่ตัวในช่องใส่ 8 - 11
ก่อนติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap:
 1. ระบุช่องใส่ไดรฟ์ที่ใช้ได้ โดยอ้างอิงจากป้ายของช่องใส่ไดรฟ์

  สำคัญ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งไดรฟ์ประเภทที่ถูกต้องลงในช่องใส่ไดรฟ์ที่สอดคล้องกัน ข้อมูลประเภทไดรฟ์อยู่ที่บริเวณด้านล่างของด้านหน้าไดรฟ์
 2. บีบที่แถบทั้งสองเพื่อถอดปลอกไดรฟ์ออก เก็บปลอกไดรฟ์ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต
  รูปที่ 1. การถอดแผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch drive filler removal

  รูปที่ 2. การถอดปลอกไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
  3.5-inch drive filler removal

 3. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุไดรฟ์ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำไดรฟ์ตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 3. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
2.5-inch hot-swap drive installation

รูปที่ 4. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
3.5-inch hot-swap drive installation

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิด เลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าจะยึดเข้าที่
 2. ปิดที่จับถาดไดรฟ์เพื่อล็อคไดรฟ์เข้าที่
 3. ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap เพิ่มเติมต่อไป หากจำเป็น