Skip to main content

B136F1004 : ประกาศ PER ของอุปกรณ์ PCIE ที่ระบุแล้ว

ยืนยัน PER ของอุปกรณ์ PCIE ที่ระบุแล้ว

PERR ของ PCI

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซิร์ฟเวอร์และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่เพิ่งได้รับการติดตั้ง เคลื่อนย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด ให้ตรวจสอบว่าเสียบโปรเซสเซอร์ อะแดปเตอร์ และสายที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว และตรวจสอบด้วยตาว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ และ ช่องเสียบ PCIe หากจำเป็น ให้เสียบโปรเซสเซอร์ อะแดปเตอร์ และสายที่เชื่อมต่อใหม่ หรือทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ และช่องเสียบ PCIe
  2. โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่
  3. ตรวจดูเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับไดรเวอร์อุปกรณ์ที่นำมาใช้ได้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่ และติดตั้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่จำเป็น
  4. ย้ายอุปการณ์ PCIe อื่นๆ ในช่องเสียบ หากปัญหายังเกิดซ้ำกับช่องเสียบ PCIe เดิม ให้ตรวจสอบความเสียหายในช่องเสียบ PCIe หากปัญหาได้รับการแก้ไข ให้เปลี่ยนการ์ด PCIe ตัวอื่นที่เหมือนกันเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)