Skip to main content

B0C6F0800 : ประกาศ ECC ที่แก้ไขได้ของหน่วยความจำที่ระบุแล้ว

ยืนยัน ECC ที่แก้ไขได้ของหน่วยความจำที่ระบุแล้ว

ข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ของหน่วยความจำ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซิร์ฟเวอเพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด ให้ตรวจสอบว่า DIMM มีการติดตั้งอย่างถูกต้องและตรวจสอบด้วยสายตาว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมในขั้วต่อ DIMM ในช่องหน่วยความจำดังกล่าว หากใช่ ให้เสียบ DIMM อีกครั้งหรือทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมในในช่องเสียบ DIMM นั้น
  2. ติดตั้งหรือสลับ Dimm เพื่อตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
  3. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องที่แสดงเป็นรายการอุปกรณ์ Server Proven สำหรับระบบนี้หรือไม่ หากมีการระบุหน่วยความจำที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ถอดหน่วยความจำนั้นออกหรือเปลี่ยนด้วยหน่วยความจำที่ไดัรับการสนับสนุน
  4. ดูคู่มือการบำรุงรักษาเพื่อดูว่าได้ทำตามกฎการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำหรือไม่
  5. ตรวจดูเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของหน่วยความจำนี้
  6. หากปัญหายังเกิดซ้ำกับขั้วต่อ DIMM เดิม ให้ตรวจดูความเสียหายของขั้วต่อ
  7. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)