Skip to main content

ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผ่นกั้นลม

ก่อนถอดแผ่นกั้นลม:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. หากมีการติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนแผ่นกั้นลม ให้ถอดสายโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกก่อน

  3. หากมีการติดตั้ง GPU ในแผ่นกั้นลม ให้ถอด GPU ออกก่อน ดู ถอดอะแดปเตอร์ GPU

ในการถอดแผ่นกั้นลม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

จับแผ่นกั้นลมและยกออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างระมัดระวัง
หมายเหตุ
ภาพประกอบแสดงการถอดแผ่นกั้นลมมาตรฐาน ขั้นตอนจะเหมือนกันกับขั้นตอนการถอดแผ่นกั้นลมอื่นๆ
รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
Removal of the standard air baffle

ข้อควรสนใจ
เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นอากาศก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ไม่มีแผ่นกั้นลมอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube