Skip to main content

การเปลี่ยนสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก สวิตช์ป้องกันการบุกรุกจะแจ้งให้คุณทราบว่าฝาครอบเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งหรือปิดอย่างไม่เหมาะสม โดยสร้างเหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์ระบบ (SEL)

หมายเหตุ

สามารถติดตั้งส่วนประกอบสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนโครงยึดตัวยก 2 ได้เท่านั้นตามการกำหนดค่าด้านหลังต่อไปนี้:

  • ช่องเสียบ PCIe 8 ช่อง: เซิร์ฟเวอร์มีช่องเสียบ PCIe แปดช่อง โดยไม่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

  • ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว: เซิร์ฟเวอร์มีช่องเสียบ PCIe หกช่อง โดยมีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าด้านหลัง โปรดดู การเปลี่ยนการ์ดตัวยก