Skip to main content

การเปลี่ยนแผ่นกั้นลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแผ่นกั้นลม

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง

แผ่นกั้นลมแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ เลือกแผ่นกั้นลมที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ตารางที่ 1. แผ่นกั้นลม
หาก...ให้เลือก...
เซิร์ฟเวอร์ไม่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางหรืออะแดปเตอร์ GPUแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
Standard air baffle

เซิร์ฟเวอร์มีอะแดปเตอร์ GPU ติดตั้งอยู่ แต่ไม่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางหรือตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง
หมายเหตุ
ชุด GPU ยังมาพร้อมกับแผ่นกั้นลม GPU เสริมสำหรับ GPU สำหรับรายละเอียด โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU
แผ่นกั้นลมสำหรับ GPU
Air baffle for GPU

เซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัวแผ่นกั้นลมสำหรับตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
Air baffle for GPU

เซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัวแผ่นกั้นลมสำหรับตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
Air baffle for GPU

หมายเหตุ
ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนแผงกั้นลมจะเหมือนกัน ภาพประกอบในหัวข้อนี้ใช้แผ่นกั้นลมมาตรฐานเป็นตัวอย่าง