Skip to main content

ถอดสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสลักตู้แร็ค

หมายเหตุ
หากสลักแร็คไม่ได้ประกอบเข้ากับขั้วต่อ VGA หรือส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า คุณสามารถถอดสลักแร็คได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ก่อนถอดสลักตู้แร็ค:

 1. หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งฝานิรภัยไว้ ให้ถอดฝานิรภัยออกก่อน ดู ถอดฝานิรภัย

 2. ใช้ไขควงปากแบนเพื่อถอดแผ่นป้าย ID ที่สลักตู้แร็คด้านขวา แล้วนำไปวางในตำแหน่งที่ปลอดภัย
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นป้าย ID
  ID label plate removal

ในการถอดสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากสลักแร็คไม่ได้ประกอบเข้ากับขั้วต่อ VGA หรือส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

  • หากสลักแร็คประกอบเข้ากับขั้วต่อ VGA, ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า หรือทั้งสองอย่าง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. ถอดสาย VGA, สายส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า หรือสายทั้งสองเส้นออกจากแผงระบบ

   2. ถอดสกรูที่ยึดตัวยึดสายบริเวณด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์ออก จากนั้น ถอดตัวยึดสายออกจากตัวเครื่อง

    รูปที่ 2. การถอดตัวยึดสาย
    Cable retainer removal

 2. ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอดสกรูที่ยึดสลักแร็คออก
  รูปที่ 3. การถอดสกรู
  Screws removal

 3. ในแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ ให้เลื่อนสลักแร็คไปด้านหน้าเล็กน้อย จากนั้นถอดสลักแร็คออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 4. การถอดสลักตู้แร็ค
  Rack latch removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube