Skip to main content

ไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับแผงตัวดำเนินการด้านหน้าที่ไม่มีจอแสดงผล LCD หรือมาพร้อมกับแผงตัวดำเนินการด้านหน้าที่มีจอแสดงผล LCD (แผงการวินิจฉัยในตัว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับแผงการวินิจฉัยในตัวที่มีจอแสดงผล LCD ได้ที่ แผงการวินิจฉัยในตัว

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงแผงตัวดำเนินการด้านหน้าในช่องใส่สื่อ ในบางรุ่นเซิร์ฟเวอร์ แผงตัวดำเนินการด้านหน้าจะรวมอยู่กับสลักแร็ค ดู โมดูล I/O ด้านหน้า

รูปที่ 1. ไฟ LED แผงตัวดำเนินการด้านหน้า
Front operator panel LEDs
1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง (สีเขียว)2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย (สีเขียว)
3 ปุ่ม ID ระบบพร้อมไฟ LED แสดง ID ระบบ (สีน้ำเงิน)4 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)

1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง (สีเขียว)

เมื่อตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่มควบคุมพลังงานค้างไว้สักครู่เพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่สามารถปิดเซิร์ฟเวอร์จากระบบปฏิบัติการได้ สถานะของไฟ LED แสดงสถานะเปิดเครื่อง มีดังนี้:

สถานะสีรายละเอียด
ดับไม่มีไม่พบการจ่ายพลังงาน หรือชุดแหล่งจ่ายไฟล้มเหลว
กะพริบเร็ว (ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)เขียว
 • เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ แต่ XClarity Controller กำลังเริ่มต้น และเซิร์ฟเวอร์ยังไม่พร้อมเปิดใช้งาน

 • พลังงานของส่วนประกอบแผงระบบล้มเหลว

กะพริบช้าๆ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)เขียวเซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ และพร้อมเปิดใช้งาน (สถานะสแตนด์บาย)
สว่างนิ่งเขียวเซิร์ฟเวอร์เปิดและทำงานอยู่

2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย (สีเขียว)

ความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์ NIC และไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย:
อะแดปเตอร์ NICไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย
โมดูล OCPการสนับสนุน
อะแดปเตอร์ PCIe NICไม่รองรับ
หากมีการติดตั้งโมดูล OCP ไว้ ไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่ายบนชุด I/O ด้านหน้าจะช่วยให้คุณสามารถระบุการเชื่อมต่อและกิจกรรมของเครือข่ายได้ หากไม่มีการติดตั้งโมดูล OCP ไว้ ไฟ LED นี้จะดับ
สถานะสีรายละเอียด
ติดเขียวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่าย
กะพริบเขียวมีการเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายอยู่
ดับไม่มีเซิร์ฟเวอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย
หมายเหตุ
หากไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่ายดับอยู่เมื่อติดตั้งโมดูล OCP ให้ตรวจสอบพอร์ตเครือข่ายที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูว่าพอร์ตใดไม่มีการเชื่อมต่อ

3 ปุ่ม ID ระบบพร้อมไฟ LED แสดง ID ระบบ (สีน้ำเงิน)

ใช้ปุ่ม ID ระบบนี้และไฟ LED สีน้ำเงินแสดง ID ระบบเพื่อแสดงให้เห็นตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ID ระบบ สถานะของไฟ LED แสดง ID ระบบจะเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนไฟ LED เป็นติด กะพริบ หรือดับ คุณยังสามารถใช้ Lenovo XClarity Controller หรือโปรแกรมจัดการจากระยะไกลในการเปลี่ยนสถานะของไฟ LED แสดง ID ระบบ เพื่อช่วยระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ท่ามกลางเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ด้วยสายตา

หากขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller ถูกตั้งค่าให้มีทั้งฟังก์ชัน USB 2.0 และฟังก์ชันการจัดการ XClarity Controller คุณสามารถกดปุ่ม ID ระบบ เป็นเวลาสามวินาที เพื่อสลับใช้งานระหว่างสองฟังก์ชันนี้ได้

4 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)

ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบช่วยให้คุณทราบว่ามีข้อผิดพลาดของระบบหรือไม่

สถานะสีรายละเอียดการดำเนินการ
ติดสีเหลืองตรวจพบข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสาเหตุอาจรวมแต่ไม่จำกัดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • พัดลมขัดข้อง

 • ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ

 • ที่จัดเก็บขัดข้อง

 • อุปกรณ์ PCIe ขัดข้อง

 • แหล่งจ่ายไฟขัดข้อง

 • ข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์

 • ข้อผิดพลาดของแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

 • ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller และบันทึกเหตุการณ์ระบบ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อผิดพลาด

 • ตรวจสอบว่าไฟ LED อื่นๆ ในเซิร์ฟเวอร์ติดสว่างหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถระบุที่มาของข้อผิดพลาดได้ ดู การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย

 • เก็บบันทึกไว้ หากจําเป็น

ดับไม่มีเซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือเปิดอยู่และทำงานเป็นปกติไม่มี