Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม

เกี่ยวกับงานนี้

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำชิ้นส่วนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  3. บันทึกและถอดสายเคเบิลใดก็ได้ ดู การเดินสายภายใน

  4. ถอดส่วนประกอบที่กีดขวางการดำเนินการ

  5. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นก่อนการติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบ

 3. หากมีการติดตั้งตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 1U ให้ติดตั้งแผงครอบ 2 แผงเพื่อเติมช่องว่างระหว่างตัวระบายความร้อนและแผ่นกั้นลม
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงครอบกับแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
  Installing the fillers to the standard air baffle

 4. สังเกตแนวตำแหน่งของการติดตั้งแผ่นกั้นลม
 5. จัดแนวแถบทั้งสองข้างของแผ่นกั้นลมให้ตรงกับช่องที่สอดคล้องกันทั้งสองข้างของตัวเครื่อง จากนั้น ลดระดับแผ่นกั้นลมให้เข้าไปในตัวเครื่อง แล้วกดแผ่นกั้นลมลงจนกว่าจะยึดเข้าที่
  หมายเหตุ
  แผ่นกั้นลมในภาพเป็นแผ่นกั้นลมมาตรฐาน ขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกันสำหรับแผ่นกั้นลม GPU
  รูปที่ 2. การติดตั้งแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
  Installation of the standard air baffle

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากคุณได้ถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออก ให้ติดตั้งกลับเข้ามาอีกครั้ง และเชื่อมต่อโมดูลนี้กับอะแดปเตอร์ RAID โดยใช้สายต่อ โปรดดู ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์บนแผ่นกั้นลม

 2. หากคุณถอด GPU ออกแล้ว ให้ติดตั้ง GPU กลับเข้าที่ โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube