Skip to main content

ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

มีแบ็คเพลนของไดรฟ์สี่ประเภทในเซิร์ฟเวอร์นี้:

GPU รุ่น 4-DW รองรับ:
 • แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

 • แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

GPU รุ่น 8-DW รองรับ:
 • แบ็คเพลน NVMe EDSFF 6 ชุด

GPU รุ่น SXM รองรับ:
 • แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 1. ขั้วต่อแบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
 • 1 NVMe 6-7
 • 2 NVMe 4-5
 • 3 SAS / SATA
 • 4 ขั้วต่อไฟฟ้า
 • 5 NVMe 2-3
 • 6 NVMe 0-1


แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 2. แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
 • 1 NVMe 2-3
 • 2 ขั้วต่อไฟฟ้า
 • 3 NVMe 0-1
 • 4 SAS / SATA


แบ็คเพลน NVMe EDSFF 6 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 3. แบ็คเพลน NVMe EDSFF 6 ชุด
 • 1 EDSFF 0-1
 • 2 ขั้วต่อไฟฟ้า
 • 3 EDSFF 2-3
 • 4 EDSFF 4-5


แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 4. แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
 • 1 NVMe 2-3
 • 2 NVMe 0-1
 • 3 ขั้วต่อไฟฟ้า