Skip to main content

ขั้วต่อส่วนประกอบรีไทเมอร์

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อใน ส่วนประกอบรีไทเมอร์

ขั้วต่อส่วนประกอบรีไทเมอร์

รูปที่ 1. ขั้วต่อส่วนประกอบรีไทเมอร์

  • 1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
  • 2 ขั้วต่อสายปั๊มของส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน 1 ถึง 4 (ซ้ายไปขวา)
  • 3 ขั้วต่อไฟฟ้า
  • 4 ขั้วต่อ แผง SXM GPU
  • A B C D E F G H ขั้วต่อ MCIO