Skip to main content

ขั้วต่อบนแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

ขั้วต่อบนแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

รูปที่ 1. ขั้วต่อบนแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

  • 1 ช่องเสียบ PCIe
  • 2 ขั้วต่อ MCIO A ถึง D
  • A B ช่องเสียบ PCIe 1
  • C D ช่องเสียบ PCIe 2
  • 3 ขั้วต่อไฟฟ้า