Skip to main content

ขั้วต่อแผงจ่ายไฟ GPU

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อในแผงจ่ายไฟ GPU

รองรับ แผงจ่ายไฟ GPU สองประเภทในเซิร์ฟเวอร์นี้

GPU รุ่น 4-DW รองรับ:

 • แผงจ่ายไฟ PCIe ช่องเสียบ PCIe 16 ช่อง สี่ตัว

 • แผงจ่ายไฟ PCIe แบบสวิตช์ ช่องเสียบ PCIe 16 ช่อง สี่ตัว

GPU รุ่น 8-DW รองรับ:

 • แผงจ่ายไฟ PCIe แบบสวิตช์ ช่องเสียบ PCIe 16 ช่อง สี่ตัว

แผงจ่ายไฟ PCIe ช่องเสียบ PCIe 16 ช่อง สี่ตัว

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบน แผงจ่ายไฟ GPU

รูปที่ 1. แผงจ่ายไฟ PCIe ช่องเสียบ PCIe 16 ช่อง สี่ตัว
 • 1 ช่องเสียบ PCIe สำหรับ GPU
 • 2 ขั้วต่อ MCIO A ถึง H
 • A B GPU #3 / #7
 • C D GPU #4 / #8
 • E F GPU #5 / #9
 • G H GPU #6 / #10
 • 3 ขั้วต่อไฟฟ้า


แผงจ่ายไฟ PCIe แบบสวิตช์ ช่องเสียบ PCIe 16 ช่อง สี่ตัว

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบน แผงจ่ายไฟ GPU

รูปที่ 2. แผงจ่ายไฟ PCIe แบบสวิตช์ ช่องเสียบ PCIe 16 ช่อง สี่ตัว

 • 1 ช่องเสียบ PCIe สำหรับ GPU
 • 2 ขั้วต่อ MCIO A ถึง D
 • A B อัปลิงก์ 2
 • C D อัปลิงก์ 1
 • 3 ขั้วต่อไฟฟ้า