Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแบ็คเพลนไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝานิรภัย (โปรดดู ถอดฝานิรภัย)
  2. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  3. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
  4. ปลดไดรฟ์หรือแผงครอบทั้งหมดออกจากแบ็คเพลนเพื่อถอดออก (โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว) และถอดสายที่เชื่อมต่อกับแบ็คเพลน
 2. ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์
  รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลนไดรฟ์

  • ยกและจับสลักยึดด้านบนของแบ็คเพลน
  • หมุนแบ็คเพลนจากด้านบนเพื่อปลดออกจากสลักยึด

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน (โปรดดู ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์) หรือใส่ช่องใส่ไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแผงครอบไดรฟ์
 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง