Skip to main content

ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ
เพื่อไม่ให้ส่วนประกอบเสียหาย ห้ามถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำหรือ PHM เมื่อถอดถาดออกจากเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแผ่นกั้นลมของถาดขยายบนแผงระบบ หากไม่มี ให้ติดตั้ง
  ข้อควรสนใจ
  ต้องมีการใช้งานแผ่นกั้นลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและสร้างระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม ต้องแน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกั้นลมสำหรับการกำหนดค่าระบบอย่างเหมาะสมก่อนเปิดทำงาน
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลมของถาดขยาย

 2. จัดแนวถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำให้ตรงกับช่องนำร่องทั้งสองคู่ที่ด้านข้าง และวางลงในตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

 3. หากคุณวางแผนที่จะติดตั้ง PHM และโมดูลหน่วยความจำ ให้ทำตอนนี้ (โปรดดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ และ ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน)
 4. หากเป็นไปได้ ให้เดินสาย PCIe สองเส้นผ่านช่องร้อยสาย และเชื่อมต่อกับถาดขยาย
  รูปที่ 3. การเชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับถาดขยาย

 5. ยึดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  รูปที่ 4. การยึดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ


  • หมุนที่จับลงจนอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ซึ่งจะเชื่อมต่อและยึดถาดขยายกับแผงระบบ
  • ดึงแถบยึดกลับเพื่อยึดที่จับ