Skip to main content

ถอดตัวยก PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดตัวยก PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการถอดที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่า
 • ตำแหน่งของตัวยก PCIe อาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้

ถอดตัวยก PCIe LP

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
  2. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
  3. หากมีการติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรม ให้ยกตัวยก PCIe เล็กน้อย และถอดสายพอร์ตอนุกรมออกจากส่วนประกอบแผงระบบ
 2. ถอดสายสัญญาณออกจากส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายตัวยก PCIe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 3. หากเป็นไปได้ ให้ถอดสายไฟออกจากตัวยก PCIe
 4. จับและยกตัวยก PCIe ออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดตัวยก PCIe LP (ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า)
  PCIe LP riser removal (without power connector)
  รูปที่ 2. การถอดตัวยก PCIe LP (มีขั้วต่อไฟฟ้า)
  PCIe LP riser removal (with power connector)
 5. จดบันทึกการเชื่อมต่อสาย แล้วถอดสายภายในทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์ PCIe

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากไม่มีการติดตั้งตัวยก PCIe ในตัวเครื่อง ให้ติดตั้งแผงครอบตัวยกในตัวเครื่อง
 2. หากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดูที่ ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 3. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ถอดตัวยก PCIe FHHL

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
  2. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
  3. หากมีการติดตั้งตัวระบุไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ยกตัวยก PCIe ขึ้นเล็กน้อย แล้วถอดสายไฟและสายสัญญาณออกจากแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.
 2. ถอดสายสัญญาณออกจากส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายตัวยก PCIe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ถอดตัวยก PCIe
  1. ถอดสายไฟออกจากตัวยก PCIe
  2. จับและยกตัวยก PCIe ออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 3. การถอดตัวยก PCIe FHHL
   PCIe FHHL riser removal
 4. จดบันทึกการเชื่อมต่อสาย แล้วถอดสายภายในทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์ PCIe

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากไม่มีการติดตั้งตัวยก PCIe ในตัวเครื่อง ให้ติดตั้งแผงครอบตัวยกในตัวเครื่อง
 2. หากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดูที่ ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 3. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ถอดตัวยก PCIe FHFL

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
  2. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
  3. หากมีการติดตั้งตัวระบุไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ยกตัวยก PCIe ขึ้นเล็กน้อย แล้วถอดสายไฟและสายสัญญาณออกจากแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.
 2. ถอดสายสัญญาณออกจากส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายตัวยก PCIe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ถอดตัวยก PCIe
  1. ถอดสายไฟออกจากตัวยก PCIe
  2. ค่อยๆ หมุนแถบบนแผ่นปิดลมด้านหลังออกทางด้านนอกไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  3. จับและยกตัวยก PCIe ออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 4. การถอดตัวยก PCIe FHFL
   PCIe FHFL riser removal
 4. จดบันทึกการเชื่อมต่อสาย แล้วถอดสายภายในทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์ PCIe

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากไม่มีการติดตั้งตัวยก PCIe ในตัวเครื่อง ให้ติดตั้งแผงครอบตัวยกในตัวเครื่อง
 2. หากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดูที่ ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 3. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube