Skip to main content

แยกชิ้นส่วนประกอบแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบแผงระบบก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ก่อนแยกชิ้นส่วนประกอบแผงระบบ:

 1. ถอด โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ออกจากแผง I/O ระบบ ดู ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

 2. แยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนสัมผัสของแผง I/O ของระบบเกิดความเสียหาย บีบและยกพลันเจอร์บนแผง I/O ระบบขึ้นเล็กน้อย และดึงแผง I/O ระบบออก ระหว่างการดึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผง I/O ของระบบยังอยู่ในแนวนอนที่สุด
  รูปที่ 1. การแยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  Separating the system I/O board from the processor board

  1. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดแผง I/O ระบบ

  2. ยกและจับพลันเจอร์ค้างไว้ แล้วเลื่อนแผง I/O ระบบไปทางด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อปลดออกจากแผงโปรเซสเซอร์

 3. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ขั้นตอน

 1. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • หมุดนำร่องห้าตัว (ด้วยประแจ 7 มม.)

  • สกรูแบบต่ำสองตัว (ด้วยไขควง PH2)

  • พลันเจอร์หนึ่งตัว (ด้วยไขควง PH2)

  • ช่องร้อยสายสองตัว

  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบ

  Component removal
 2. ถอดสกรูต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูแบบต่ำสี่ตัว (ด้วยไขควง PH2)

  • สกรูหัวแบนสิบตัว (ด้วยไขควง PH1)

  รูปที่ 3. การถอดสกรู

  Screw removal
 3. แยกแผงระบบออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ
  รูปที่ 4. การแยกชิ้นส่วนแผงโปรเซสเซอร์
  Processor board disassembly

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบแผงระบบแล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น