Skip to main content

การเปลี่ยนโครงยึดแหล่งจ่ายไฟ (CRPS)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้งโครงยึดแหล่งจ่ายไฟ (CRPS)