Skip to main content

การเปลี่ยนคีย์แหล่งจ่ายไฟ (CFFv4)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้งคีย์แหล่งจ่ายไฟ (CFFv4)